al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych

Osób Niesamodzielnych

KRAKÓW GRZEGÓRZKI

przy Fundacji Małopolska Izba Samorządowa

al. Ignacego Daszyńskiego 16

31-534 Kraków

tel. +48 12 200 29 26

e-mail: kontakt@opiekunowienieformalni.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 8:00-16:00


    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Dane) przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa, Al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków (Fundacja), do celów związanych z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI” (RPMP.09.02.02-12-0487/19), realizowanego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – ZIT, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Danymi mogą być moje imię oraz nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, nazwa instytucji. Przyjmuję do wiadomości, że Fundacja jest administratorem Danych, które pozyska w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego. Zgoda, której niniejszym udzielam na przetwarzanie Danych, jest dobrowolna i swobodna. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w całości lub w zakresie wybranym w każdym czasie w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, ażeby jak najlepiej chronić moje interesy oraz Dane, wglądu w Dane, żądanie ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed taką moją decyzją, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznam, że przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji projektu, a także przez czas do maksymalnie 3 lat (w szczególności dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych). Dane będą przechowywane w siedzibie Fundacji, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących. Fundacja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: admin@fundacjamis.org.pl..