al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Oferta

 

Wsparcie dla opiekunów

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI oferuje opiekunom następujące formy wsparcia:

 

SZKOLENIA 

Szkolenia dla opiekunów nieformalnych organizowane w małych grupach, w formie modułowej, dzięki czemu opiekun może wybrać określone moduły szkoleniowe wedle własnych potrzeb.

 

W ofercie szkoleniowej mamy dwa rodzaje szkoleń:

 

k

 

Szkolenie 1 – Podstawowa opieka nad osobami niesamodzielnymi

 

  • Moduł 1 – Podstawy opieki nad osobami niesamodzielnymi (typy niesamodzielności, sytuacja prawna osoby niesamodzielnej, problemy zdrowotne, instytucjonalny system wsparcia).
  • Moduł 2 – Praktyczne aspekty opieki nad osobami niesamodzielnymi (dietetyka, higiena, wsparcie psychiczne/psychologiczne/społeczne osoby niesamodzielnej, elementy rehabilitacji itp.).
k

 

Szkolenie 2 – Inteligencja emocjonalne w opiece nad osobami niesamodzielnymi

 

  • Moduł 1Istota inteligencji emocjonalnej (co to jest inteligencja emocjonalna, rozwijanie emocji, panowanie nad emocjami).
  • Moduł 2Obszary inteligencji emocjonalnej (samoświadomość, samokontrola, automotywacja, empatia, kompetencje społeczne).
  • Moduł 3 Bariery i zakłócenia inteligencji emocjonalnej (komunikacja i jej zakłócenia, sytuacje trudne w emocjach, samoregulacja emocjonalna).
  • Moduł 4Stres i jego konsekwencje (rodzaje stresu, stres a motywacja, emocjonalne konsekwencje stresu).
  • Moduł 5 – Motywacja (rodzaje i źródła, automotywacja, techniki autodoskonalenia, motywacja w opiece nieformalnej nad osobami zależnymi/niesamodzielnymi).
  • Moduł 6 Asertywność (postawa asertywna, uległość i agresja, asertywność a emocje i stres).
  • Moduł 7 Zarządzanie inteligencją emocjonalną (zarządzanie sobą, zarządzanie emocjami osoby zależnej/niesamodzielnej, zarządzanie inteligencją emocjonalną w relacjach z otoczeniem).

WEBINARIA

Tematyczne webinaria poświęcone zdrowotnym, profilaktycznym, prawnym, pomocowymi i innym specjalistycznym kwestiom sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną.

PRAKTYKI OPIEKUŃCZE

Praktyki opiekuńcze dla opiekunów nieformalnych organizowane w formach mobilnych i niestacjonarnych, np. w miejscu zamieszkania opiekuna/sprawowania opieki.

PORADNICTWO

Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, prawne, terapeutyczne, wzmacniające sesje mentoringowe dostosowane do potrzeb i możliwości czasowych opiekuna.

GRUPA WSPARCIA

Grupy wsparcia z udziałem specjalistów (psychologa, coacha, lekarza określonej specjalizacji, itd.) organizowane w formie cyklicznych spotkań w określonym obszarze tematycznym, np. problemy opiekuńczo–pielęgnacyjne, porady prawne, pomoc pielęgniarska, przeciwdziałanie samotności, wykluczenie i depresja, inne.

USŁUGA ODCIĄŻENIOWA

Usługa odciążeniowa umożliwia czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna.

Usługa odciążeniowa jest organizowana w formie rozproszonej tj. w domach osób niesamodzielnych lub ich opiekunów, w zależności od indywidualnej sytuacji

INFOLINIA

Dostęp do infolinii udzielającej informacji na temat właściwej opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Informacje nt. harmonogramu i terminów wybranych form wsparcia znajdują się w zakładce WYDARZENIA.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form wsparcia można uzyskać w Ośrodku (KONTAKT)