al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Dzisiaj rozpoczyna się  nabór do udziału w projekcie pn. Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które sprawują opiekę nad osobą niesamodzielną jako opiekun nieformalny (tzn. niebędące opiekunem zawodowym i niepobierające wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną; najczęściej jest to członek rodziny, sąsiad).

Minimalne kryteria rekrutacji to:

  • ukończone 18 rok życia opiekuna
  • miejsce zamieszkania opiekuna i osoby niesamodzielnej na terenie Metropolii Krakowskiej, tj. miasta Krakowa i gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki w powiecie krakowskim oraz  Biskupice, Niepołomice i Wieliczka w powiecie wielickim

Pierwszeństwo udziału w korzystaniu z oferty wsparcia Ośrodka mają osoby:

  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020
  • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osobą z niepełnosprawnością sprzężoną oraz zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną i osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  • której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.04r. o pomocy społecznej.

 *Uwaga: niespełnienie którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek nie wyklucza z udziału w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka. osoby spełniające jedną lub więcej z powyższych przesłane uzyskują w procesie rekrutacji dodatkowej punkty premiowe.  

 Osoby zainteresowane przystąpieniem do korzystania z oferty Ośrodka, proszone są o:

  • zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa: regulamin  
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego

 Formularz zgłoszeniowe można złożyć w następujący sposób:

 1. osobiście w biurze projektu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Ignacego Daszyńskiego 16, 31-354 Kraków, w godzinach 9:00-16:00

2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Ignacego Daszyńskiego 16, 31-354 Kraków

3. e-mailem w formie skanu: kontakt@opiekunowienieformalni.pl (z zastrzeżeniem, że konieczne jest dostarczenie oryginałów wszystkich złożonych dokumentów (w formie papierowej) w terminie 5 dni roboczych.

Nabór trwa od 19.10.2020 do 2.11.2020 roku, z możliwością jego przedłużenia.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w sprawie uzyskanie szczegółowych informacji po numerem telefonu 12 200 29 26