al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Ile wynosi kryterium dochodowe MOPS w 2023?

1) Kryterium dochodowe:

  • Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 719 zł (wzrost o 11 proc., z 701 zł);
  • Dla osoby w rodzinie – na poziomie 600 zł (wzrost o 14 proc., z 528 zł);
  • Kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł (wzrost o 12 proc., z 308 zł).

2) Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 837 zł (wzrost 4 proc., z 1 763 zł);
  • minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – do wysokości 721 zł (kwota minimalna) i do wysokości 1 450 zł (kwota maksymalna);
  • maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1 376 zł (wzrost o 3 proc.).

3) maksymalna kwota zasiłku stałego – 719 zł

źródło: MPIPS