al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Spełnienie kryterium dochodowego jest istotne zwłaszcza dla osób, które starają się o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. zasiłków celowych na zakup żywności, opału, leków, odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Osoby, które ubiegają się o zasiłek stały lub okresowy, także nie mogą przekroczyć obowiązujących progów. Jeśli ich przychody będą wyższe, nie zakwalifikują się do takiego wsparcia.

Próg dochodowy:
dla OSOBY SAMOTNEJ gospodarującej wynosi 776,00 zł.

dla RODZIN w przeliczeniu na jednego członka wynosi 600,00 zł

Ponadto w związku z tym, że wysokość niektórych świadczeń została powiązana z tym, ile wynoszą progi, to również w ich przypadku doszło do zmian. Dotyczy to przede wszystkim zasiłku stałego, który jest podstawowym świadczeniem przysługującym osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub stanu zdrowia. Co do zasady wysokość tego zasiłku rośnie o 50 proc. sumy kwot, o którą wzrastają kryteria dochodowe.

Zasiłek  stały wynosił 719,00 zł miesięcznie.

 Świadczenie pielęgnacyjne do 2119,00 zł

Źródło: Gazeta Prawna