al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Trwa nabór do udziału w projekcie pn. Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które sprawują opiekę nad osobą niesamodzielną jako opiekun nieformalny (tzn. niebędące opiekunem zawodowym i niepobierające wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną; najczęściej jest to członek rodziny, sąsiad).

Minimalne kryteria rekrutacji to:

 • ukończone 18 rok życia opiekuna
 • miejsce zamieszkania opiekuna i osoby niesamodzielnej na terenie Metropolii Krakowskiej, tj. miasta Krakowa i gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki w powiecie krakowskim oraz  Biskupice, Niepołomice i Wieliczka w powiecie wielickim

Pierwszeństwo udziału w korzystaniu z oferty wsparcia Ośrodka mają osoby:

 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osobą z niepełnosprawnością sprzężoną oraz zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną i osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.04r. o pomocy społecznej.

*Uwaga: niespełnienie którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek nie wyklucza z udziału w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka. osoby spełniające jedną lub więcej z powyższych przesłane uzyskują w procesie rekrutacji dodatkowej punkty premiowe.  

Osoby zainteresowane przystąpieniem do korzystania z oferty Ośrodka, proszone są o:

 • zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowe można złożyć w następujący sposób:

 1.  osobiście w biurze projektu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Ignacego Daszyńskiego 16, 31-354 Kraków, w godzinach 9:00-16:00
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Ignacego Daszyńskiego 16, 31-354 Kraków
 3. e-mailem w formie skanu: kontakt@opiekunowienieformalni.pl (z zastrzeżeniem, że konieczne jest dostarczenie oryginałów wszystkich złożonych dokumentów (w formie papierowej) w terminie 5 dni roboczych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2.11.2020 roku.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w sprawie uzyskanie szczegółowych informacji po numerem telefonu 12 200 29 26

Dzień otwarty z Mindfulness i Naturą: Być lepszym w pracy

Wydarzenie jest podsumowaniem projektu Mindliven, realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum 7 instytucji z 6 krajów europejskich, w którym proponujemy model radzenia sobie ze stresem związanym z pracą poprzez Mindfulness w praktykach opartych na Naturze. W...

Przedłużenie realizacji projektu o 90 dni tj. do dnia 28.09.2023

W związku z otrzymaną zgodą na przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 28 WRZEŚNIA 2023 r. informujemy, iż tym samym został zaktualizowany regulamin projektu „Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW - GRZEGÓRZKI”. Dzięki tej...

Trzeci Numer Numer Informatora OWON

Oddajemy w Państwa ręce trzeci numer Informatora Ośrodka Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI. W informatorze znajdą Państwo informacje o rodzajach dostępnej pomocy społecznej, kryteriach przyznawania tych świadczeń oraz...

Inteligencja Emocjonalna Opiekuna osób starszych-część 3

Zapraszamy do zapoznania się z 3 częścią cyklu artykułów poświęconych Inteligencji Emocjonalnej opiekuna nieformalnego, który powstał w ramach projektu w ramach projektu “Opieka Domowa Niesamodzielnych Osób Starszych – Ścieżka Edukacyjna dla Opiekunów Nieformalnych”.

Inteligencja Emocjonalna Opiekuna osób starszych-część 2

Zapraszamy do zapoznania się z 2 częścią cyklu artykułów poświęconych Inteligencji
Emocjonalnej opiekuna nieformalnego, który powstał w ramach projektu w ramach projektu
“Opieka Domowa Niesamodzielnych Osób Starszych – Ścieżka Edukacyjna dla Opiekunów
Nieformalnych”.

Inteligencja Emocjonalna Opiekuna osób starszych-część 1

Zapraszamy do zapoznania się z cyklem artykułów poświęconych Inteligencji Emocjonalnej opiekuna nieformalnego, który powstał w ramach projektu w ramach projektu “Opieka Domowa Niesamodzielnych Osób Starszych – Ścieżka Edukacyjna dla Opiekunów Nieformalnych”.

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 2023 r.

Ile wynosi kryterium dochodowe MOPS w 2023? 1) Kryterium dochodowe: Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 719 zł (wzrost o 11 proc., z 701 zł); Dla osoby w rodzinie – na poziomie 600 zł (wzrost o 14 proc., z 528 zł); Kwota z dochodu...

Zaproszenie do udziału w badaniu dla nieformalnych opiekunów osób z demencją lub chorobą Alzheimera

Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zapraszają osoby powyżej 45 roku życia, które w ostatnim czasie rozpoczęły opiekę nad osobą z demencją lub chorobą Alzheimera lub zwiększyły jej...

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa we współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi. Spotkanie ma na celu wyeliminować najistotniejsze bariery (np....

Biuletyn Home Care Sierpień 2022

Biuletyn Home Care dla opiekunów nieformalnych już dostępny