al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków

 +48 574 999 457

Print Friendly, PDF & Email

Trwa nabór do udziału w projekcie pn. Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które sprawują opiekę nad osobą niesamodzielną jako opiekun nieformalny (tzn. niebędące opiekunem zawodowym i niepobierające wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną; najczęściej jest to członek rodziny, sąsiad).

Minimalne kryteria rekrutacji to:

 • ukończone 18 rok życia opiekuna
 • miejsce zamieszkania opiekuna i osoby niesamodzielnej na terenie Metropolii Krakowskiej, tj. miasta Krakowa i gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki w powiecie krakowskim oraz  Biskupice, Niepołomice i Wieliczka w powiecie wielickim

Pierwszeństwo udziału w korzystaniu z oferty wsparcia Ośrodka mają osoby:

 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osobą z niepełnosprawnością sprzężoną oraz zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną i osobą z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.04r. o pomocy społecznej.

*Uwaga: niespełnienie którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek nie wyklucza z udziału w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka. osoby spełniające jedną lub więcej z powyższych przesłane uzyskują w procesie rekrutacji dodatkowej punkty premiowe.  

Osoby zainteresowane przystąpieniem do korzystania z oferty Ośrodka, proszone są o:

 • zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowe można złożyć w następujący sposób:

 1.  osobiście w biurze projektu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Ignacego Daszyńskiego 16, 31-354 Kraków, w godzinach 9:00-16:00
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Ignacego Daszyńskiego 16, 31-354 Kraków
 3. e-mailem w formie skanu: kontakt@opiekunowienieformalni.pl (z zastrzeżeniem, że konieczne jest dostarczenie oryginałów wszystkich złożonych dokumentów (w formie papierowej) w terminie 5 dni roboczych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2.11.2020 roku.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w sprawie uzyskanie szczegółowych informacji po numerem telefonu 12 200 29 26

COVID – 19: Rehabilitacja po-covidowa

Obecny stan wiedzy medycznej na temat przebiegu COVID-19 wskazuje, że wiele osób po przebyciu choroby związanej z COVID-19 wymaga długiej rehabilitacji do całkowitego wyleczenia. U osób po przebytej chorobie zauważa się przede wszystkim: ogólne osłabienie organizmu...

Ruszają szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów

W styczniu 2021 ruszają szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów. Powszechne Kolejność szczepień ustala Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieniami objęte zostaną seniorzy aby jak najszybciej ochronić osoby najbardziej...

Szczęśliwego Nowego Roku 2021

Wszelkiej pomyślności, zdrowia, nadziei na lepsze jutro i siły do przezwyciężenia trudności. Niech Nowy Rok 2021 przyniesie radość i szczęście na każdy dzień oraz spełnienie marzeń. Bądźmy dla siebie życzliwi.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Publikacja WHO „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pn. „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19” W publikacji przedstawiono podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły...

Rusza nabór dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

Dzisiaj rozpoczyna się  nabór do udziału w projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które sprawują opiekę nad osobą niesamodzielną jako opiekun nieformalny (tzn....

Ogłaszamy 1 nabór do udziału w projekcie

W  dniu 19.10.2020 rozpoczyna się  nabór do udziału w projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które sprawują opiekę nad osobą niesamodzielną jako opiekun nieformalny...

Nowy podmiot usług społecznych na mapie Krakowa

Witamy na portalu informacyjno-edukacyjnym dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.  Portal powstał w ramach projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI" (OWON KRAKÓW GRZEGÓRZKI), prowadzonym przez Fundację...
Zmień wielkość czcionki
Kontrast